Slavic World Logo

Help

Basic
rules

1. Only toponyms should start with a capital letter.
2. Split synonyms like that: word1;word2;word3 (no gaps).
3. Don't add untranslatable words or phrases (like memes).
4. Add words with one meaning of them in mind, colloquialisms may not sound the same in every language.

Podstawowe
zasady

1. Tylko toponimy powinny zaczynać się wielką literą.
2. Oddzielaj słowa w ten sposób: słowo1;słowo2;słowo3 (żadnych odstępów).
3. Nie dodawaj nieprzetłumaczalnych słów lub frazy (np. memów).
4. Dodawaj słowa z myślą o pojedynczym znaczeniu, kolokwializmy mogą nie brzmieć tak samo w każdym języku.

Základní
pravidla

1. Pouze toponymy by měly začínat velkým písmenem.
2. Rozdělte synonyma takto: slovo1;slovo2;slovo3 (bez mezer).
3. Nepřidávejte nepřekladatelná slova nebo fráze (memes).

Základné
pravidlá

1. Iba toponymá by mali začínať veľkým písmenom.
2. Rozdeľte synonymá takto: slovo1;slovo2;slovo3 (bez medzier).
3. Nepridávajte nepreložiteľné slová alebo frázy (memes).

Базовые
правила

1. Только топонимы должны быть написаны с большой буквы.
2. Разделяйте синонимы вот так: слово1;слово2;слово3 (без пробелов).
3. Не добавляйте непереводимые слова или фразы (такие как мемы).

Feedback

Report a bug or ask any question.